MỜI HỌP

Số: ………./CV-CDIMEX                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

V/v: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

Thông báo

Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: Quý cổ đông


Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa (CDIMEX) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 14h00 ngày 11/5/2018 (thứ sáu), tại văn phòng công ty: số 14C Đặng Văn Ngữ, P10, Q Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.


I. Chương trình đại hội:

  • Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  • Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  • Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
  • Thông qua tờ trình phương án trả thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát.
  • Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2018;
  • Thông qua Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu


II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông qua điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ bên dưới trước 17:00 ngày 09/5/2018.

Tel: (028) 39975078; Email: tchc@cdimex.com.vn

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cùng với CMND/hộ chiếu

3. Chương trình cuộc họp được công bố chi tiết tại trang web Công ty: www.cdimex.com.vn


                                                                               Thay mặt HĐQT

                                                                                Tổng Giám đốc