CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: 14h00 chiều thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: 14C Đặng Văn Ngữ, P10, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Thời Gian

Công việc

Điều hành

14h00 – 14h15

Tiếp đón đại biểu, Cổ đông

Ban tổ chức

 

14h15 – 14h30

Khai mạc

- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu

- Đề cử Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu

- Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội

- Đề cử Chủ tịch đoàn và Thư ký đại hội

- Mời chủ tọa đoàn điều hành Đại hội.

Ban tổ chức

  • Thông qua chương trình đại hội

Chủ tọa ĐH

 

14h30 – 16h00

Nội dung của Đại hội

Báo cáo kết quả KD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Thành viên HĐQT

Báo cáo hoạt động của HĐQT & Ban TGĐ năm 2017

Thành viên HĐQT

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Trưởng ban KS

 Các tờ trình để đại hội thông qua gồm :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017

- Phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS của công ty năm 2018

- Lưa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018

- Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty.

 

Kế toán trưởng

 

 

Thành viên HĐQT

 

16h00 –16h30

- Cổ đông phát biểu ý kiến

- Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

Chủ tọa

Ban kiểm phiếu

16h30 – 17h00

-   Thông qua Nghị quyết Đại hội.

-   Bế mạc

Thư ký và Chủ tọa